302 - Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování 
 Autor: Bran Kohlová Markéta 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-099-5 
 
Grant/podpora: Vydání této knihy bylo částečně podpořeno z projektu PURGE: Public health impacts in Urban environments of Greenhouse gas Emissions reduction strategies a Analýza distribučních a sociálních dopadů sektorových politik. Tato publikace vznikla v rámci projektu Analýza distribučních a sociálních dopadů sektorových politik (2D06029) podpořeného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR z Národního programu výzkum NPV II a projektu PURGE: Public health impacts in Urban environments of Greenhouse gas Emissions reduction strategies.
 
Popis:
Autorka se ve své knize zabývá otázkou volby dopravního prostředku, kterou považuje za zásadní v rámci studia mobility. Nachází dva důvody, proč se zabývat každodenním cestováním. Tím prvním důvodem je, že jednotlivci žijící v současné době ve velkých západních městech stráví cestováním velké množství času a vynaloží na ně mnoho finančních prostředků. Druhým důvodem jsou negativní dopady dopravy v podobě každodenního pohybu velkého množství jednotlivců na vzhled moderních měst a městské společnosti. Volba dopravního prostředku se v této knize zkoumá jak z perspektivy statistické, tak behaviorální. Velkou heterogenitu jednání různých společenských skupin autorka v knize systematizuje s pomocí typologie aktérů a odlišných sfér racionality, které se u nich při volbě dopravního prostředku dominantě projevují. Vytvoření takové systematizace je nezbytné pro určení klíčových faktorů nárůstu a poklesu individuální automobilové dopravy a případnou identifikaci motivačních či regulačních mechanismů, které mohou být účinné při omezování rostoucího objemu automobilové dopravy. Díky vytvořené typologii dominantních sfér racionality je analýza volby dopravního prostředku, předkládaná v závěru knihy, zároveň příkladem testování různých konceptů sociologické teorie. Kniha využívá závěry původního výzkumu realizovaného v letech 2008 a 2009 v českých městských aglomeracích. Východiska výzkumu byla formulována na základě diskuse o tom, nakolik je možné každodenní volbu dopravního prostředku, a tedy značně rutinní chování, považovat za racionální a jako takové ho zkoumat. Výzkum pak kombinoval kvalitativní a kvantitativní sociologickou analýzu.
Počet stran: 280 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 23.11.2012
Počet kusů na skladě: 345

 Cena:279,00 Kč