259 - Migrace a (i)migranti v Česku. "Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? 
 Autor: Drbohlav Dušan a kol. 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-039-1 
 
Grant/podpora: Za vznik a vydání vděčí tato kniha finanční podpoře: 1. projektu IDEA („Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union”, CIS-CT-2006-04446), který byl zpracován v rámci 6. rámcového programu Evropské komise; 2. výzkumného záměru č. MSM 0021620831 „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 
Popis:
V nakladatelství rozebráno - k dostání u některých distributorů. Kniha na pozadí poměrně známých faktů a souvislostí systematicky popisuje a částečně vysvětluje migrační a integrační realitu Česka. Je postavena na konceptuálním rámci tzv. migračního přechodu, který zobecňuje v evropské realitě často pozorovanou skutečnost, že státy mění charakter své migrační situace s měnícím se socioekonomickým stupněm své vyspělosti – konkrétně jde o transformaci zemí z pozice migračně „saldově ztrátových“ do pozice zemí „saldově ziskových“ probíhající v důsledku modernizačního procesu. Autoři k dané problematice přistupují systematičtěji a komplexněji, aniž text zatěžují složitými teoretickými výklady. Zároveň jsou některá aktuální témata představena hlouběji nebo úplně nově – jde např. o dopady globální ekonomické krize na migrační situaci Česka, o souvislost migračních parametrů s makroekonomickými charakteristikami, migrační politikou a postoji majority vůči cizincům, o postavení migrantů v českém sociálním systému, o téma prostorového rozmístění cizinců uvnitř Prahy, či komparativní srovnání českých migračních trendů s realitou v Polsku a Maďarsku. Kniha kromě toho přináší přehledné zpracování dalších témat. Začíná přehledem migračního vývoje Česka ve vazbě na společenské a ekonomické změny od poloviny 19. století do roku 1989. Na něj navazuje klíčová kapitola charakterizující migrační, sociálněekonomický a demografický vývoj v období let 1989 až 2008 – vedle migračních toků, počtů a struktur cizinců jsou přiblíženy i jejich ekonomické aktivity. Dále je ve vývojovém pohledu sledována česká migrační a integrační politika po roce 1989. Další části se kromě výše zmíněných témat věnují také výsledkům procesu integrace cizinců, dopadům migrace na českou společnost a ekonomiku či veřejnému mínění ve vztahu k cizincům. Kniha je zakončena přehledným shrnutím nejdůležitějších poznatků. Kniha je díky svému komplexnímu pojetí a formě zpracování přístupná širokému okruhu čtenářů od laiků, přes studenty společenskovědních disciplín až po odbornou veřejnost. Jaké rysy má česká migrační a integrační politika? Jaké jsou výsledky integrace migrantů v Česku? Co způsobuje migrace a migranti v české společnosti? Jsou migranti pro český sociální systém zátěží nebo přínosem? Je česká společnost vůči migrantům tolerantní? Jak vypadá migrační realita Česka ve středoevropském srovnání? Jaké jsou dopady ekonomické krize na migrační situaci Česka?
Počet stran: 208 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10.1.2011
Počet kusů na skladě: 0

 Cena:275,00 Kč